In de onderbouw (vmbo leerjaren 1 en 2 of  havo leerjaren 1 t/m 3) krijgen de leerlingen les in de avo-vakken op een basis-, kader- theoretische leerweg of havo-niveau.
Er wordt getracht eventuele achterstanden weg te werken en een doorstroming te bevorderen naar de vervolgtrajecten die wij aanbieden.

 

Om bovengenoemde werkwijze mogelijk te maken werken wij in de onderbouw met zogenaamde dakpanklassen. In deze klassen worden minimaal 2 verschillende niveaus aangeboden (basis-kader, kader-tl, tl-havo). In de schakelklas bieden we het volledige spectrum aan en in sommige bovenbouwklassen wordt het aanbod verbreed.

 • Vmbo basisberoepsgerichte leerweg: profiel economie en ondernemen

  VSO Klein Borculo is als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2 opleidingen.

 • Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: profiel economie en ondernemen

  VSO Klein Borculo is als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), 4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

 • Vmbo theoretische leerweg

  Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde, economie, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer (gd) en het profielwerkstuk/oriëntatie op leren en werken. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo/ROC niveau 3 en 4 opleidingen, evenals tot de havo.

 • Havo

  Vanaf leerjaar 4 (tweede fase) wordt het profiel economie- en maatschappij (EM) aangeboden binnen een vaststaand vakkenpakket. Leerlingen doen staatsexamen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A, economie, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en het profielwerkstuk. Deze opleiding duurt in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo/ROC niveau 4 opleidingen of hbo-opleidingen.

 • Plusklas

  Binnen VSO Klein Borculo wordt als aanvulling op de reguliere klassen gewerkt met plusklassen. De plusklassen zijn bedoeld voor leerlingen die nog kleinschaliger onderwijs nodig hebben. Binnen deze plusklassen bieden wij leerlingen maatwerktrajecten aan, zodat ze tot optimale ontwikkeling komen. Het doel van de plusklassen is dat de leerlingen terugstromen naar een reguliere klas op VSO Klein Borculo, zodat ze het diploma gerichte onderwijs voort kunnen zetten.

 • Schakelklas

  Sinds schooljaar 2019-2020 is VSO Klein Borculo een samenwerking aangegaan met D3. Er is een klas binnen de school gesitueerd waar de kinderen van de groepen onderwijs volgen.

  De leerlingen volgen onderwijs op eigen niveau/leerjaar en bouwen hun schoolgang in fases op. In de laatste fase stromen leerlingen met een “longstay-perspectief” in een reguliere klas binnen VSO Klein Borculo in of wordt er gekeken naar een andere passende schoolplek.

 • Horeca 1 Horeca keuken assistent (KAS) en Horeca bedienings assistent(BAS)

  Het afsluitende praktijkexamen wordt afgenomen door de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). Naast de SVH-examens “KAS en/of BAS” worden aanvullende IVIO-examens voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels afgenomen op niveau KSE 2 (vergelijkbaar met referentieniveau 1F). Deze opleiding geeft toegang tot een niveau 1 (entree) opleiding op een MBO/ROC (én de leerling minimaal 16 jaar is). Ze heeft in principe een opleidingsduur van een jaar (na de onderbouw)
  en wordt vaak als basis gebruikt voor de opleiding Horeca 2 (entree opleiding voorheen AKA context horeca, in samenwerking met ROC het Graafschap College) binnen VSO Klein Borculo.

   

 • Horeca 2 Entree opleiding

  In samenwerking met het ROC Graafschap College in Doetinchem biedt VSO Klein Borculo deze opleiding aan. De afsluitende (praktijk)examens worden afgelegd onder verantwoordelijkheid van het Graafschap College. Naast deze examens worden aanvullende IVIO-examens voor de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels afgenomen op niveau KSE 3 (referentieniveau 2F). Deze opleiding heeft in principe een opleidingsduur van een jaar (na de opleiding ‘Keukenvaardigheden fastservice’). Ze geeft o.a. toegang tot (aanverwante) mbo/ROC niveau 2 opleidingen.

 • MSBO

  Dit schooljaar starten we in samenwerking met ROC Het Graafschapcollege de opleiding Facilitaire Dienstverlening MBO-2.

   

  Soms kun je als student je draai in het reguliere onderwijs niet vinden. Vaak komt dit door persoonlijke omstandigheden. Voor deze studenten starten wij de opleiding Facilitiaire Diensverlening MBO-2 binnen de vertrouwde omgeving van onze school.

  De studenten zullen in kleine groepen worden begeleid zodat iedere student zich op zijn eigen manier en tempo kan ontwikkelen om uiteindelijk een volwaardig MBO-2 diploma te behalen.

  Als student volg je een opleidingstraject op maat, de student staat centraal! Samen met jou wordt een individueel trajectplan gemaakt, waarin jouw doelen, je motivatie en talenten het belangrijkst zijn.

 • Examens

  VSO Klein Borculo is voor de examens vmbo Basis en Kader als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Marianum’ in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), 4 beroepskeuzevakken (het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw). De leerlingen krijgen in deze twee leerjaren te maken met toetsen en opdrachten die meetellen voor het eindexamencijfer. Deze toetsen en opdrachten worden beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA.

  Op deze pagina kunt u het Examenreglement en de PTA’s 2022-2023 voor de verschillende opleidingen downloaden en op deze pagina die van 2023-2024.

  Voor de vmbo theoretische leerweg doen de leerlingen mee met het staatsexamen voor de vakken Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, economie, wiskunde, maatschappijleer en het profiel werkstuk.

  Voor havoleerlingen wordt vanaf leerjaar 4 (tweede fase) wordt het profiel economie- en maatschappij (EM) aangeboden binnen een vaststaand vakkenpakket. Leerlingen doen staatsexamen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A, economie, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en het profielwerkstuk.

  [button url=”https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/” color=”blauw” target=”_blank” transparent=”no”]Meer informatie over staatsexamens[/button]